شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"There was no wind t...
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٧ 
Starring Sherlock Holmes: A Century of the Master Detective on Screen"There was no wind that night, I understand," said Holmes. "None; but very heavy rain." "In that case the overcoat was not blown against the furze-bush, but placed there."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"هیچ باد آن شب ، من درک می شد وجود دارد ، گفت :" هولمز.

"هیچکدام ؛ اما بسیار سنگین باران".

"در آن صورت در مقابل پالتو - اولکس فرنگی بوش ، اما باد نمی بود
قرار داده شده وجود دارد. "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم