شرلوک هلمز

خاطرات شرلوک هلمز

"I must say that I a...
ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
Dining With Sherlock Holmes: A Baker Street Cookbook"I must say that I am rather disappointed in our London consultant," said Colonel Ross, bluntly, as my friend left the room. "I do not see that we are any further than when he came."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"من باید بگویم که من نه در مشاور ما در لندن ناامید ،"
سرهنگ گفت : راس ، bluntly ، به عنوان دوست من سمت چپ اتاق. "من نمیبینم
که ما بیشتر از هر وقتی که او آمد ".

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم